Regulamin

Regulamin strony internetowej www.ketovoila.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych na stronie internetowej www.ketovoila.pl oraz zasady i tryb zawierania umów zlecenia współpracy dietetycznej z Klientem na odległość.

 2.  Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i do przestrzegania jego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania z usług www.ketovoila.pl

§ 2

Definicje

 1. Zleceniodawca – każdy podmiot zawierający umowę zlecenia z Zleceniodawcą zgodnie z treścią niniejszego regulaminu
 2. Zleceniobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem internetowym www.ketovoila.pl prowadzona przez Zleceniobiorcę.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta ze Zleceniobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zlecenia.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający rejestrację klienta na wizytę.

§ 3

Usługi 

W ramach działalności ketovoila.pl świadczone są w szczególności następujące usługi:

 • konsultacje w zakresie prowadzenia diety i suplementacji
 • prowadzenie dietetyczne
 • diet coaching

§4

Procedura współpracy dietetycznej

1. Zleceniobiorca w celu przeprowadzenia współpracy prowadzi konsultacja, zleca wyniki i analizuje je następnie dobierając suplementację, zalecenia oraz indywidualny jadłospis.

 1. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stanem zdrowia zostaną omówione podczas wizyty i zasugerowane zostaną dalsze kroki w zakresie diagnostyki oraz wizyty u wybranego lekarza specjalisty.
 2. Współpraca z dietetykiem nie zwalnia z wykonywania regularnych badań laboratoryjnych oraz konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu w razie problemów zdrowotnych.
 3. Jednorazowe przełożenie wizyty jest bezpłatne,  za kolejne będzie doliczana opłata w wysokości 50% aktualnej ceny konsultacji.
 4. Druga konsultacja z pełnego pakietu powinna odbyć się najpóźniej po 3 miesiącach od wykupienia pakietu (4 miesiącach u kobiet).

Kontakt 

 1. Numer telefonu Sprzedawcy: +48516893053
 2. E-mail sprzedawcy info@ketovoila.pl

§ 5

Wymagania techniczne

Do korzystania ze strony internetowej, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer, Skype.

§ 6

Informacje ogólne

 1. Zleceniobiorca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Zleceniodawcy.
 2. Przeglądanie oferty sklepu nie wymaga zakładania Konta. Rejestracja przez Zleceniodawcę na pełną współpracę dietetyczną lub konsultacje możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację umowy bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane na stronie internetowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wejść na stronę internetową www.ketovoila.pl;
 2. Wejść w zakładkę Rejestracja; ( w przygotowaniu)
 3. Dokonać wyboru usługi: konsultacja dodatkowa, pełna współpraca.
 4. Dokonać wyboru terminu wizyty poprzez zaznaczenia dnia i godziny;
 5. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych osobowych, oraz adresu e – mail na który zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji terminu wizyty
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dokonać płatności za wizytę.

§8

Wykonanie umowy 

 1. Zawarcie Umowy następuje po uprzednim wypełnieniu przez Zleceniodawcę Formularza rejestracji  na stronie internetowej oraz uiszczeniu ceny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 2. Po zarejestrowaniu Zleceniobiorca niezwłocznie potwierdza jego dokonanie. Potwierdzenie rejestracji wizyty i jej przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Zleceniobiorcą  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Zleceniobiorcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy zlecenia. Z chwilą otrzymania przez Zleceniobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Zlecenia między Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą.

§9 

Płatność

  1. Płatność za wizytę odbywa się za pośrednictwem systemu Paypal.
  2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania Zleceniodawcy potwierdzenia dokonania zapłaty za usługę w formie rachunku lub paragonu w dniu wizyty lub na życzenie poprzez pocztę elektroniczną.

§10 

Odstąpienie od umowy

1.  Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, jednakże najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną pierwszą wizytą (nie dotyczy jadłospisów oraz wszelkich zaleceń dla których potrzebny jest czas na wykonanie).

2. Zleceniodawca może od umowy odstąpić telefonicznie nie później niż 48 godzin przed terminem wizyty.

3. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 48 godziny przed wyznaczoną wizytą kwota uiszczona na poczet przeprowadzenia współpracy lub konsultacji nie zostanie zwrócona.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie wskazanym w ust. 1 Zleceniobiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zleceniodawca.

§ 11

Polityka prywatności

 1. W chwili akceptacji Regulaminu, Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ketovoila.pl w celu wykonania umowy.
 2. Zbiór danych osobowych przekazanych Zleceniobiorcy zgłaszany jest przez Zleceniobiorcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 3. Zleceniodawca przekazuje swoje dane osobowe Zleceniobiorcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację oraz uniemożliwia złożenie i realizację umowy Zleceniodawcy.
 4. Zleceniobiorca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 5. W przypadku, gdy Zleceniodawca wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-113), ul. Emilii Plater 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372.
 6. Zleceniodawca ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 7. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 8. Niektóre obszary strony internetowej mogą wykorzystywać pliki typu cookie, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Zleceniodawcy identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki typu cookie są nieszkodliwe dla komputera Zleceniodawcy oraz dla danych Zleceniodawcy. Warunkiem działania plików typu cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę Zleceniodawcy i nieusuwanie ich z dysku. Pliki typu cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Istnieje możliwość zablokowania plików typu cookie w ustawieniach przeglądarki.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.  Umowy zawierane poprzez stronę internetową zawierane są w języku polskim.

2.   Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. W przypadku powstania sporów wynikających z zawarcia umowy zlecenia, sądem właściwym będzie Sąd miejsca siedziby działalności ketovoila.pl.